سیستم کنترل

سیستم کنترل (control systems) سیستمی از دستگاه ها یا مجموعه ای از رویه ها است که برای مدیریت، فرماندهی، هدایت یا تنظیم رفتار سایر دستگاه ها یا سیستم ها استفاده می شود. سیستم های کنترل در صنایع مختلفی از جمله تولید، خودروسازی، هوافضا، دفاع و ارتباطات استفاده می شود. هدف یک سیستم کنترل اطمینان از عملکرد یک فرآیند یا سیستم بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده است. سیستم های کنترل ممکن است دستی یا خودکار باشند و ممکن است از تکنیک های مختلفی مانند بازخورد یا کنترل تطبیقی استفاده کنند.