یکسو کننده تمام موج

یکسو کننده تمام موج یک مدار الکتریکی است که جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند. این کار را با تصحیح هر دو سیکل مثبت و منفی سیگنال AC انجام می دهد و در نتیجه یک خروجی DC پالسی ایجاد می کند. این نوع یکسو کننده معمولاً در منابع تغذیه دستگاه های الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون و رایانه و همچنین در کاربردهای صنعتی استفاده می شود.