یکسو کننده و دیود

یکسو کننده دستگاه الکترونیکی است که برای تبدیل جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) استفاده می شود. این یک جزء ضروری در بسیاری از سیستم های الکتریکی و الکترونیکی است، زیرا امکان تبدیل برق AC به برق DC را فراهم می کند، که برای عملکرد بسیاری از دستگاه های الکترونیکی ضروری است.