طراحی مدار الکترونیکی

طراحی مدار فرآیند ایجاد یک نمودار شماتیک یا طرح اولیه یک مدار الکترونیکی است که می تواند برای ساخت یک مدار فیزیکی استفاده شود. طراحی مدار یک فرآیند پیچیده است که نیاز به درک عمیقی از الکترونیک، ریاضیات و فیزیک دارد. این فرآیند شامل درک اجزا و اتصالات آنها و همچنین محدودیت های طراحی مختلف است که باید در نظر گرفته شوند.