ترانسفورماتور

ترانسفورماتور قدرت وسیله ای است که برای انتقال انرژی الکتریکی از مداری به مدار دیگر با استفاده از القای الکترومغناطیسی استفاده می شود. این یک جزء الکتریکی است که برای افزایش یا کاهش ولتاژ در مدار الکتریکی جریان متناوب (AC) استفاده می شود.