ماژول الکترونیکی مجموعه‌ای است که شامل چندین مؤلفه قدرت، عمدتاً دستگاه‌های نیمه‌رسانای قدرت، است که به‌طور مناسب در داخل برای انجام یک عملکرد تبدیل توان به هم متصل شده‌اند. این ماژول ها نیاز اساسی هر کاربری است که می خواهد پروژه های خود را بسازد. این شامل تخته های شکست، تنظیم کننده ولتاژ، رله، نمایشگر، ماژول LED و موارد دیگر است.