آمپرمتر یا آمپرسنج وسیله ای است که برای اندازه گیری جریان در مدار الکتریکی و تعیین بازده مدار استفاده می شود. ابزاری است که برای اندازه گیری مقدار جریان الکتریکی در مدار استفاده می شود. معمولاً به صورت سری به مدار مورد آزمایش متصل می شود و جریان را بر حسب آمپر اندازه گیری می کند.

آمپرمتر یک ابزار ضروری برای هر تکنسین یا مهندس برق است. این به آنها اجازه می دهد تا بدون خطر آسیب به اجزای مدار، جریان را در مدار اندازه گیری کنند. آمپرمتر همچنین برای اندازه گیری بازده مدار با اندازه گیری مقدار جریانی که از آن می گذرد استفاده می شود.

آمپرسنج ابزار بسیار مفیدی برای هر مهندس برق یا تکنسین است. این وسیله ای است که برای عملکرد ایمن هر سیستم الکتریکی ضروری است. بدون آمپرمتر، اندازه گیری جریان در مدار و تشخیص هر گونه عیب در مدار غیرممکن خواهد بود. آمپرمتر یک ابزار ضروری برای هر تکنسین یا مهندس برق است.

آمپرمتر با اندازه گیری جریان عبوری از مدار کار می کند. این کار را با ایجاد یک مقاومت کوچک در مدار و اندازه گیری افت ولتاژ در آن انجام می دهد. این افت ولتاژ متناسب با جریانی است که از مدار می گذرد.